ODPOWIEDZIALNA FIRMA

PRZEJDŹ DO PROGRAMU

Link otwiera się w nowym oknie

Program Odpowiedzialna Firma

Odpowiedzialna Firma to program wspierający firmy na każdym etapie wdrażania i doskonalenia strategii i rozwiązań w oparciu o standardy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw wdrażających lub planujących wdrażać inicjatywy i procesy w obszarach CSR. Wspieramy firmy w takich działaniach jak mapowanie i angażowanie interesariuszy, analiza kluczowych ryzyk niefinansowych, a także szans i aspektów istotnych, analiza i ocena zgodności działań firmy z międzynarodowymi normami i standardami odpowiedzialnego biznesu, monitorowanie, ewaluacja i doskonalenie procesów w obszarach CSR, opracowywanie filarów strategii CSR i analizowanie tzw. business case, raportowanie niefinansowe, dobór kluczowych wskaźników efektywności, raportowanie niefinansowe spółek zgodnie z wytycznymi odpowiedzialnych inwestycji, budowanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

W programie wykorzystujemy CSR Rating – narzędzie do analizy i audytu firmy opracowane w oparciu o międzynarodowe standardy odpowiedzialnego biznesu i odpowiedzialnych inwestycji, takie jak UN Global Compact, OECD Guidelines, ISO 26000, Konwencje ILO, SA 8000, AA1000, Standardy SASB.

ODPOWIEDZIALNY DOSTAWCA

PRZEJDŹ DO PROGRAMU

Link otwiera się w nowym oknie

Przykładowa Karta Wyników

Odpowiedzialny Dostawca

Odpowiedzialny Dostawca to jeden z elementów Programu Odpowiedzialna Firma. Jest to program oceny poziomu dojrzałości dostawcy / podwykonawcy w zakresie wdrażania zasad odpowiedzialnego biznesu w głównych obszarach CSR.

Kryteria

Program analizuje, ocenia i monitoruje działania dostawcy / podwykonawcy w obszarach odpowiedzialnego biznesu z uwzględnieniem sektorowych wskaźników zrównoważonego rozwoju w oparciu o metodologię CSR Rating.

Jest to narzędzie wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez kompleksową ocenę dostawców i podwykonawców pod względem kluczowych kryteriów CSR.Model oceny opiera się na czterech filarach, w ramach których badany jest poziom przygotowania, wdrożenia, monitorowania i raportowania działań CSR w firmie.

Posługujemy się systemem oceny 360 stopni, który skupia się m.in. na analizie otoczenia, obszarów wpływu, ryzyk i szans CSR, weryfikacji dokumentacji i odpowiedzi przez firmę udzielonych w specjalnie przygotowanym kwestionariuszu.

Dokonujemy oceny i kwalifikacji dostawców dla:

  • dostawców i podwykonawców współpracujących lub planujących rozpoczęcie współpracy z firmami uwzględniającymi czynniki społeczne, środowiskowe i etyki biznesowej w procesach wyboru dostawcy/podwykonawcy;
  • firm kupujących towary i usługi zgodnie ze standardami odpowiedzialnej polityki zakupowej, które dokonują oceny potencjalnych dostawców i podwykonawców z uwzględnieniem kryteriów niefinansowych.

Program pomaga osiągnąć cele w zakresie odpowiedzialnego łańcucha dostaw, a także dokonać oceny i porównania podległych jednostek produkcyjnych.

ZASADY ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

UN Global Compact Polska

Link otwiera się w nowym oknie

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Link otwiera się w nowym oknie

Wdrażanie 10 Zasad UN Global Compact

Fundacja CSR Profit jest członkiem Global Compact – inicjatywy ONZ na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. Swoje działania opieramy na wdrażaniu uniwersalnych zasad w strukturze fundacji, popularyzacji inicjatywy i współpracy z firmami zainteresowanymi tematyką UN Global Compact.

10 Zasad UN Global Compact

Prawa Człowieka

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.global-compact-logo
Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Ochrona Środowiska

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Jak wspieramy firmy?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych członkostwem w UN Global Compact do kontaktu z naszą fundacją. Doradzimy jak zacząć i przeprowadzimy przez każdy proces działań CSR.

Kontakt: info@csrprofit.com

STRATEGIA CSR

Wsparcie w opracowaniu strategii CSR dla firmy z branży IT

Fundacja CSR Profit współpracowała z firmą z sektora MŚP prowadzącą działalność biznesową w branży IT w zakresie opracowania strategii CSR. Strategia została stworzona w oparciu o standard ISO 26000 i obejmuje kluczowe dla firmy aspekty zrównoważonego rozwoju zawarte w trzech filarach: Środowisko, Etyka biznesowa i partnerzy biznesowi oraz Odpowiedzialność społeczna. W ramach współpracy przeprowadziliśmy analizę interesariuszy firmy oraz analizę kluczowych ryzyk niefinansowych. W kontekście ryzyka branżowego wybrane zostały aspekty kluczowe dla firmy (tzw. materiality matrix) i określony został wpływ jaki firma wywiera na środowisko, społeczność lokalną i otoczenie biznesowe. Następnie ustalone zostały priorytetowe i możliwe metody zmniejszenia negatywnych czynników tego oddziaływania.

Zobacz: Strategia Transfer Wiedzy i Technologii

Termin realizacji: Styczeń – Czerwiec 2014