PROGRAM ODPOWIEDZIALNA FIRMA

Odpowiedzialna Firma to program wspierający firmy na każdym etapie wdrażania i doskonalenia strategii i rozwiązań w oparciu o standardy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw wdrażających lub planujących wdrażać inicjatywy i procesy w obszarach CSR. Wspieramy firmy w takich działaniach jak:

 • mapowanie i angażowanie interesariuszy,
 • analiza kluczowych ryzyk niefinansowych, a także szans i aspektów istotnych,
 • analiza i ocena zgodności działań firmy z międzynarodowymi normami i standardami odpowiedzialnego biznesu,
 • monitorowanie, ewaluacja i doskonalenie procesów w obszarach CSR,
 • opracowywanie filarów strategii CSR i analizowanie tzw. business case,
 • raportowanie niefinansowe,
 • dobór kluczowych wskaźników efektywności,
 • raportowanie niefinansowe spółek zgodnie z wytycznymi odpowiedzialnych inwestycji,
 • budowanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Nie ma jednego sposobu na wdrażanie standardów CSR, każda firma charakteryzuje się inną specyfiką działalności, wyzwaniami branżowymi, ryzykami i szansami niefinansowymi, wywiera inny wpływ na interesariuszy i otoczenie. Firmy różnią się też poziomem  wdrożenia standardów odpowiedzialnego biznesu. Dlatego, we współpracy z firmą, stosujemy narzędzie do oceny poziomu dojrzałości firmy we wdrażaniu standardów CSR w kluczowych obszarach niefinansowych takich jak środowisko, prawa człowieka, relacje z pracownikami, etyka biznesowa, łańcuch dostaw. Narzędzie dostosowane jest do specyfiki branżowej uwzględniającej ryzyka niefinansowe oraz wskaźniki efektywności.

Nasza współpraca z firmą rozpoczyna się od analizy potrzeb i uzgodnienia indywidualnego planu działania oraz dalszych etapów współpracy. Nad rozwojem firmy czuwa Mentor – ekspert z doświadczeniem w obszarach społecznie odpowiedzialnego biznesu / odpowiedzialnego inwestowania.

KORZYŚCI PROGRAMU

>> dostęp do jakościowych i ilościowych wskaźników niezbędnych w procesie raportowania danych niefinansowych
>> identyfikacja potencjału rozwojowego i szans dla firmy
>> wsparcie w tworzeniu strategii biznesowej uwzględniającej aspekty niefinansowe
>> lepsze zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Poznaj Zespół

W Programie firmy wspiera zespół profesjonalistów z unikatowym doświadczeniem m.in. w obszarze odpowiedzialnych inwestycji i trzeciego sektora.

Więcej

Dołącz do Programu

Kontakt

Audyt & Analiza

Łańcuch Dostaw

Zaangażowanie Pracowników

w

Mentoring, Szkolenia, Warsztaty

Poznaj narzędzia i rozwiązania w Programie Odpowiedzialna Firma

Audyt i Analiza firmy

CSR Rating to przejrzysty system oceny firmy w obszarach niefinansowych, opracowany w oparciu o międzynarodowe standardy odpowiedzialnego biznesu. Narzędzie CSR Rating umożliwia dokonanie analizy firmy w czterech kluczowych obszarach CSR oraz 13 szczegółowych tematach.

CSR-Rating_modelOcena umożliwia:
>> Identyfikację ryzyk i szans w obszarach niefinansowych z uwzględnieniem specyfiki branżowej;
>> Dogłębną analizę kluczowych obszarów CSR;
>> Ocenę poziomu zintegrowania aspektów niefinansowych na czterech poziomach: przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i weryfikacja, raportowanie (w oparciu o cykl PDCA);
>> Identyfikację luk, możliwych działań usprawniających i wskaźników niefinansowych
>> Przygotowanie do raportowania danych niefinansowych.

Metodologia oceny została opracowana w oparciu o najważniejsze normy, standardy, indeksy odpowiedzialnego biznesu i odpowiedzialnych inwestycji, m.in.: GRI G4, SA 8000, UN Global Compact, ISO 26000, Dow Jones Sustainability Index.

Kwestionariusz obejmuje ponad 100 pytań z obszaru środowiska, warunków pracy, rozwoju pracowników, praw człowieka, społeczności lokalnej, etyki biznesowej, zarządzania, łańcucha dostaw. W analizie istotną role odgrywa podejście sektorowe. Określane są istotne czynniki i kryteria niefinansowe uwzględniające specyfikę branży. Analizę uzupełnia przegląd publicznie dostępnych informacji na temat firmy (np. strona www, informacje prasowe, przegląd mediów).

Model oceny jest zgodny z międzynarodowymi standardami odpowiedzialnego biznesu i odpowiedzialnych inwestycji:

GRI G4
SA 8000
UN Global Compact
Konwencje ILO
ISO 26000 i inne

 

global-compact-logoSASB logoiso26000

Zasady Odpowiedzialnego Biznesu

Pomagamy wdrażać 10 Zasad UN Global Compact
Szczegóły

NA CO ZWRACA UWAGĘ ANALIZA?

Analiza każdego z kryteriów skupia się na podejściu do zarządzania, wdrażanych programach i osiąganych wynikach, udokumentowanych odpowiednimi politykami, procedurami i danymi. Pogłębiona analiza dostarcza informacji dotyczacych m.in. świadomości wpływu istotnych czynników pozafinansowych i posiadanej strategii zarządzania ryzykiem w obszarach CSR. Oceniany jest również postęp w zakresie realizacji strategii i programów, a także jakość weryfikacji i raportowania.

KARTA WYNIKÓW

Przygotowywana jest przejrzysta Karta Wyników, w której znajduje się opisowe i graficzne podsumowanie oceny, szczegółowe wyniki dla każdego z kryteriów, rekomendacje, możliwe działania oraz zalecane wskaźniki wykonalności i raportowania.

W przypadku otrzymania pozytywnej oceny firma otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskany wynik.

Wyniki oceny mogą posłużyć zarówno do wprowadzenia usprawnień, jak i poprawy efektywności biznesowej w perspektywie długoterminowej.

Łańcuch Dostaw

2_GRAF_PLOdpowiedzialny Dostawca to jeden z elementów Programu Odpowiedzialna Firma. Jest to program oceny poziomu dojrzałości dostawcy / podwykonawcy w zakresie wdrażania zasad odpowiedzialnego biznesu w głównych obszarach CSR.

Program analizuje, ocenia i monitoruje działania dostawcy / podwykonawcy w obszarach odpowiedzialnego biznesu z uwzględnieniem sektorowych wskaźników zrównoważonego rozwoju w oparciu o metodologię CSR Rating.

Jest to narzędzie wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez kompleksową ocenę dostawców i podwykonawców pod względem kluczowych kryteriów CSR.Model oceny opiera się na czterech filarach, w ramach których badany jest poziom przygotowania, wdrożenia, monitorowania i raportowania działań CSR w firmie.

Posługujemy się systemem oceny 360 stopni, który skupia się m.in. na analizie otoczenia, obszarów wpływu, ryzyk i szans CSR, weryfikacji dokumentacji i odpowiedzi przez firmę udzielonych w specjalnie przygotowanym kwestionariuszu.

Kompleksowa ocena krytycznych dostawców może stanowić wsparcie dla odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw, minimalizowania ryzyka, a także zaangażowania w budowanie potencjału współpracujących firm.

Dokonujemy oceny i kwalifikacji dostawców dla:

 • dostawców i podwykonawców współpracujących lub planujących rozpoczęcie współpracy z firmami uwzględniającymi czynniki społeczne, środowiskowe i etyki biznesowej w procesach wyboru dostawcy/podwykonawcy;
 • firm kupujących towary i usługi zgodnie ze standardami odpowiedzialnej polityki zakupowej, które dokonują oceny potencjalnych dostawców i podwykonawców z uwzględnieniem kryteriów niefinansowych.

Program pomaga osiągnąć cele w zakresie odpowiedzialnego łańcucha dostaw, a także dokonać oceny i porównania podległych jednostek produkcyjnych.

Korzyści Programu

>> ujednolicony i przejrzysty system oceny dostawców
>> lepsze zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, w tym identyfikacja potencjalnych obszarów krytycznych
>> efektywny system kwalifikacji kluczowych dostawców
>> realizacja odpowiedzialnej polityki zakupowej
>> monitorowanie zmian i podnoszenie standardów w łańcuchu dostaw na przestrzeni czasu
>> możliwość porównania wyników kilku firm
>> zgodność oceny z międzynarodowymi standardami odpowiedzialnego biznesu

Badanie Zaangażowania Pracowników

Narzędzie do badania i analizy zaangażowania pracowników w akcje społeczne

Szczegóły

Coaching LIDERKA / LIDER

Indywidualny program wsparcia coachingowego

Szczegóły