Coraz więcej inwestorów interesuje się danymi poza finansowymi firm i uwzględnia je przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej.

CSR Profit to organizacja non-profit działająca na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz społeczeństwa poprzez działalność badawczo-doradczą.

Postrzegamy CSR nie tylko w kontekście działalności charytatywnej i marketingowej, ale przede wszystkim jako potencjał, który może przynieść PROFITY samej firmie. Kluczem do sukcesu jest integracja celów finansowych i społecznych. Poprzez naszą działalność NON Profit staramy się udowodnić i wyedukować firmy, że CSR to nie puste słowa ale przede wszystkim korzyści dla samej firmy zarówno w zakresie materialnym, jak i niematerialnym. Dobry CSR powinien przynosić korzyści dla społeczności, środowiska ale także, jeśli nie głównie, dla firmy.

Co robimy?

Wspieramy inicjatywy i innowacyjne rozwiązania biznesowe wdrażane w odpowiedzi na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju. Propagujemy rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności społecznej.Nasze działania skupiają się wokół:

 • promocji międzynarodowych norm i standardów oraz dobrych praktyk;
 • konwersji ryzyk ESG w potencjał przedsiębiorstwa przyczyniając się do zdobycia przewagi konkurencyjnej;
 • analizy wpływu firmy na jej otoczenie;
 • wskazywania potencjału w obszarach społecznym i środowiskowym, który może być generowany przez przedsiębiorstwo i jego produkty;
 • rozwijania narzędzi wspierających zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Nasze analityczne podejście i model zarządzania CSR mogą dostarczyć wsparcia dla kluczowych procesów decyzyjnych.

CELE FUNDACJI

Głównym celem fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz społeczeństwa, a także propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności społecznej.

Cele szczegółowe obejmują:

Obszar odpowiedzialności społecznej

 • podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, doradczych i badawczych w zakresie problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, społecznie odpowiedzialnych inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju;
 • promocję wzorców i dobrych praktyk związanych z wdrażaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju;
 • tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji;
 • upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • ochronę i promocję zdrowia;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Obszar rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości

 • tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i przedsiębiorczości;
 • realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • działalność wzmacniającą współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarczym, a także międzyregionalną i międzynarodową współpracę gospodarczą i kulturalną.

Obszar społeczności lokalnej i aktywności społecznej

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot, społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych;
 • promocję i organizację wolontariatu oraz praktyk zawodowych;
 • inicjowanie rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • realizację przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych;
 • działania w zakresie zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej mieszkańców;
 • rozwój rynku rolnego;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
© 2017 CSR Profit. Wszelkie prawa zastrzeżone.
STATUT

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja CSR Profit, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Martę Górską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A. Numer 334/2014 sporządzonym przez notariusza Adrianę Miśkiewicz w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze, ul. Plac Pocztowy 15, w dniu 15.01.2014, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja może używać nazwy skróconej: CSR Profit.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

Rozdział II: Organy Fundacji

§ 6

Zarząd Fundacji

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób powoływanych na czas nieoznaczony.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, który może wchodzić w skład Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z     winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
5. Decyzje o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej  i otrzymywać wynagrodzenie.
7. W sprawach majątkowych i związanych z zawieraniem umów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 7

Kompetencje zarządu

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracą Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia.
7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
8. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział III: Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

1. Głównym celem fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz społeczeństwa, a także propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności społecznej.
2. Cele szczegółowe obejmują:

Obszar odpowiedzialności społecznej
a) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, doradczych i badawczych w zakresie problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, społecznie odpowiedzialnych inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju;
b) promocję wzorców i dobrych praktyk związanych z wdrażaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju;
c) tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju;
d) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji;
e) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
f) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
g) ochronę i promocję zdrowia;
h) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
i) wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Obszar rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości
a) tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i przedsiębiorczości;
b) realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
c) działalność wzmacniającą współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarczym, a także międzyregionalną i międzynarodową współpracę gospodarczą i kulturalną.

Obszar społeczności lokalnej i aktywności społecznej
a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot, społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych;
b) promocję i organizację wolontariatu oraz praktyk zawodowych;
c) inicjowanie rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej;
d) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
e) realizację przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych;
f) działania w zakresie zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej mieszkańców;
g) rozwój rynku rolnego;
h) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 9

1. Realizując cele wymienione w § 8 Fundacja może organizować, wspierać lub zlecać:
a) działalność naukowo-badawczą;
b) działalność edukacyjną;
c) działalność doradczą i audytorską;
d) działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną;
e) organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz innych wydarzeń przyczyniających się do realizacji celów Fundacji;
f) rozwój standardów, wytycznych i wskaźników społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju;
g) rozwój narzędzi technologicznych wspierających działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem;
h) działalność charytatywną.
2. Fundacja może finansować działalność statutową.
3. Fundacja może brać udział w realizacji programów samorządowych i rządowych oraz projektów finansowanych środkami zewnętrznymi wspierających finansowo realizację celów statutowych Fundacji.

§ 10

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
3. Fundacja może podejmować współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami, władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Rozdział IV: Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 400 (słownie: czterysta złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji, subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) odsetek bankowych;
f) udziałów w zyskach osób prawnych;
g) innych wpływów.
2.     Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową.

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 14

1. Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi fundacjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracować z wolontariuszami. Pracownikami, współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też członkowie Zarządu.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodzie z obowiązującymi przepisami.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział V: Zmiana statutu

§ 15

1. Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez
naruszenia jego istotnych założeń.
3. Zatwierdzenie zmiany wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.
4. Zmiana Statutu następuje drogą sporządzenia Aneksu do Statutu, w którym zawarte zostaną uchwalone zmiany.

Rozdział VI: Likwidacja Fundacji

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Zarząd Fundacji.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji lub jednoosobowy likwidator powołany i odwołany przez Zarząd Fundacji.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.
5. W trakcie likwidacji Fundacji najpierw są regulowane wszystkie zobowiązania Fundacji, a w sprawach sposobu wykorzystania pozostałości likwidacyjnej decyduje Zarząd Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII: Postanowienia końcowe

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

1. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyduje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały.
2. Fundacja może powoływać jednostki organizacyjne Fundacji, których zasady funkcjonowania określone zostaną przez Zarząd Fundacji odrębnymi przepisami.

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji za rok 2016 – w przygotowaniu

global-compact-logo

Fundacja CSR Profit jest członkiem Global Compact – inicjatywy ONZ na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. Swoje działania opieramy na wdrażaniu uniwersalnych zasad w strukturze fundacji, popularyzacji inicjatywy i współpracy z firmami zainteresowanymi tematyką Global Compact.

ZESPÓŁ FUNDACJI

Nasz zespół tworzą profesjonaliści z unikatowym doświadczeniem m.in. w obszarze odpowiedzialnych inwestycji i trzeciego sektora.